'ntpd'에 해당되는 글 1건

  1. 2015.04.06 서버 시간 동기화(ntpd)

서버 시간 동기화(ntpd)

|


출처 : http://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_6&p=ntp&f=1

         http://webdir.tistory.com/120
1. 시간 동기화 패키지(ntp) 설치


# yum install ntp

2. 패지키 실행 및 자동실행 설정


실행

# service ntpd start


부팅 시 자동 실행되도록 설정

# chkconfig ntpd on


설정값 확인 - 동기화까지 수분의 시간이 걸린다.

# ntpq -p

     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

+send.mx.cdnetwo 204.123.2.5      2 u    7   64    1   12.894   11.159   2.440

-211.39.136.4       204.123.2.5      2 u    7   64    1   13.739  -16.242   1.642

*211.233.84.186    204.123.2.5      2 u    7   64    1   11.972    0.499   1.980

+mail.funix.net      211.233.40.78    3 u    7   64    1   13.691    4.842   1.984


맨 앞에 * 이 붙어있으면 동기화 중인 것.

3. (Advanced) ntp 서버 설정


# vi /etc/ntp.conf

     22 server 0.centos.pool.ntp.org iburst

     23 server 1.centos.pool.ntp.org iburst

     24 server 2.centos.pool.ntp.org iburst

     25 server 3.centos.pool.ntp.org iburst


server 로 시작하는 위의 줄을 삭제하거나 맨 앞에 #으로 주석처리 한 뒤 26번줄 부터 원하는 ntp 서버를 입력하면 원하는 서버를 통해 직접 서버 시간을 설정할 수 있다.


ex)

server kr.pool.ntp.org

server time.bora.net

server time.kornet.net
And


prev | 1 | next